Studiuj prawo w AKSiM w Toruniu

Studiuj prawo w AKSiM w Toruniu

Prawo to nowy kierunek studiów w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wczoraj decyzję taką po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydał Minister Edukacji i Nauki. „Udzielam Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich i profilu praktycznym na kierunku prawo” – 24 czerwca 2022 r podpisał min. Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN.

– Młody człowiek, wybierając studia prawnicze w AKSiM, otrzyma wysoką jakość kształcenia oraz najlepsze warunki do doskonalenia wiedzy w praktyce. Opracowany program studiów i treści kształcenia poszczególnych przedmiotów zapewnią studentom z jednej strony integralne powiązanie wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu innych dziedzin obszaru nauk społecznych, a z drugiej umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, ale także podczas praktyk zawodowych – mówi o. dr Zdzisław Klafka, rektor Uczelni.

Prawo w AKSiM będzie kierunkiem pięcioletnim magisterskim o profilu praktycznym. W misję i strategię Uczelni wpisuje się potrzeba kształcenia prawników, którzy w swojej działalności zawodowej kierowaliby się etosem i rzetelnością. Na etos zawodowy prawników składają się m.in.: wartości związane z cechami osobowymi osoby wykonującej zawód prawnika, takimi jak uczciwość, rzetelność działania, honor, poczucie obowiązku; wartości związane z profesjonalizmem wykonywania zawodu; wartości dotyczące relacji między prawnikami a podmiotami, na rzecz których wykonują oni swoją pracę. W szczególności są to dbałość o dobro jednostki i społeczeństwa, a także o dobro wspólne i lojalność wobec państwa. Na rozwijanie wskazanych wyżej wartości i określonych postaw prawników wpływa ich kształcenie. Z powyższych względów absolwent prawa w AKSiM w Toruniu będzie przygotowany do pracy w różnych zawodach prawniczych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innego zawodu, który wymaga znajomości zasad dotyczących tworzenia i stosowania prawa. – Wierzymy, że rzetelne przygotowanie studenta uwzględniające w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu prawnika przyczyni się do trwałego budowania przewagi konkurencyjnej absolwentów, poprzez wysoką jakość ich pracy uwzględniającej etykę i zasady katolickiej nauki społecznej – dodaje dr Dorota Żuchowska, dziekan AKSiM.

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu można studiować także dziennikarstwo i komunikację społeczną, politologię, pielęgniarstwo, informatykę medialną i informatykę inżynierską oraz całą gamę studiów podyplomowych, jak MBA, retoryka i wystąpienia przed kamerą. Szczegóły dotyczące nowego kierunku, a także pozostałych prowadzonych w Uczelni znajdą Państwo na stronie internetowej uczelni: aksim.edu.pl