Erasmus+ partnerem Kongresu Międzynarodowego / Erasmus+ is a partner of the International Congress

Erasmus+ partnerem Kongresu Międzynarodowego / Erasmus+ is a partner of the International Congress

W dniach 25 i 26 listopada 2022 r. odbył się XV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wojna i pokój”.
Organizatorami byli:
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu,
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego JP II
oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.
Miło nam poinformować, że Biuro Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej oraz program Erasmus+ byli partnerami tego wyjątkowego wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy!

On November 25 and 26, 2022, the XV International Congress „Catholics and war and peace” took place.
The organizers were:
University of Social and Media Culture in Toruń (AKSiM),
Regional Center of International Debates in Toruń,
Department of Philosophy of Culture and Rhetoric, Faculty of Philosophy, The John Paul II Catholic University of Lublin
and st. John Paul II Institute „Memory and Identity”
We are pleased to inform you that the Office for Inter-university and International Cooperation and the Erasmus + program were partners of this unique event.
We cordially invite you!

Goście Kongresu, w ramach programu Erasmus+ przeprowadzili również szereg wykładów dla studentów.
Serdecznie dziękujemy następującym osobom za przybycie i wygłoszenie cyklu wykładów w ramach wymiany Erasmus+ oraz za udział w Kongresie:

Prof. dr. Aljula Jubani (University of Tirana, Albania)
Fr Jeyaraj Veluswamy, SJ, Rector, (St Xavier’s College Autonomous, India)
Prof. Dinesh R. Bhuju (Mid-West University, Kathmandu, Nepal)
Dr. Prakash Sharma (Mid-West University, Kathmandu, Nepal)
Dr. Pablo Galindo Cruz (Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, México)
Dr. Albert Wie-min Tang (Fu Jen Catholic University, Taiwan)

Bardzo im za to dziękujemy.
Linki z materiałami po Kongresie!

The guests of the Congress, as part of the Erasmus+ program, also conducted a number of lectures for students.
We would like to thank the following people for coming and giving a series of lectures as part of the Erasmus+ exchange and for participating in the Congress:

Prof. dr. Aljula Jubani (University of Tirana, Albania)
Fr Jeyaraj Veluswamy, SJ, Rector, (St Xavier’s College Autonomous, India)
Prof. Dinesh R. Bhuju (Mid-West University, Kathmandu, Nepal)
Dr. Prakash Sharma (Mid-West University, Kathmandu, Nepal)
Dr. Pablo Galindo Cruz (Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, México)
Dr. Albert Wie-min Tang (Fu Jen Catholic University, Taiwan)

We thank them very much for that.
Links with materials after the Congress!

Poniżej fotorelacja!

Below is a photo report!