Prawo – studia jednolite magisterskie

Prawo – studia jednolite magisterskie

Informujemy, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu złożyła do Ministra Edukacji i Nauki wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo. Trwa tryb opiniowania wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez PKA rozpoczniemy proces rekrutacji na kierunek prawo. Zachęcamy do śledzenia naszej strony: aksim.edu.pl

Studia prawnicze w naszej uczelni, będą kolejnymi – obok dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii, informatyki, informatyki medialnej oraz uruchomionego w 2020 r. pielęgniarstwa –studiami o profilu praktycznym.

Wybierając studia prawnicze w AKSiM otrzymacie Państwo wysoką jakość kształcenia oraz najlepsze warunki do doskonalenia wiedzy w praktyce. Opracowany program studiów i treści kształcenia poszczególnych przedmiotów zapewnią studentom z jednej strony integralne powiązanie wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu innych dziedzin obszaru nauk społecznych, a z drugiej umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, ale także podczas praktyk zawodowych.

Wierzymy, że rzetelne przygotowanie studenta uwzględniające w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu prawnika przyczyni się do trwałego budowania przewagi konkurencyjnej absolwentów, poprzez wysoką jakość ich pracy uwzględniającej etykę i zasady katolickiej nauki społecznej.