FUNCTIONS OF GREEN ROOFS / FUNKCJE ZIELONYCH DACHÓW

FUNCTIONS OF GREEN ROOFS / FUNKCJE ZIELONYCH DACHÓW

Green roofs in cities play an important role, bringing a number of benefits to the urban environment, the community and the buildings themselves. First and foremost, they improve air quality. Plants on green roofs absorb carbon dioxide (CO2) and other air pollutants, helping to improve the city’s air quality. In addition, green roofs help mitigate the urban heat island effect by absorbing and reflecting solar radiation, which in turn contributes to lower temperatures within urban areas. Green roofs increase water retention. The substrate on green roofs absorbs rainwater, reducing the amount of precipitation that goes into urban drains. This also helps reduce the risk of urban flooding. Another function is natural thermal insulation, which reduces the loss of heat from buildings in winter and reduces the heating of buildings in summer. In addition, the thermal insulation offered by green roofs can help reduce energy consumption for heating and cooling buildings, which in turn reduces greenhouse gas emissions. Undoubtedly, an additional advantage of green roofs is aesthetics and general improvement of public spaces. They contribute to improving the aesthetics of urban landscapes. They can also be used as recreational spaces, rooftop gardens or meeting places for residents. In addition, plants on green roofs provide habitat for biodiversity, including insects, birds and other small organisms, supporting local biodiversity in the urban environment. The introduction of green roofs is part of sustainable urban development, promoting harmonious cooperation with the surrounding environment. Green roofs are therefore an important part of urban planning, contributing to the creation of more sustainable and environmentally friendly urban areas. Their various benefits are making them increasingly popular in construction projects around the world.

FUNKCJE ZIELONYCH DACHÓW

Zielone dachy w miastach pełnią istotną rolę, przynosząc szereg korzyści dla środowiska miejskiego, społeczności lokalnej oraz samych budynków. Przede wszystkim poprawiają jakość powietrza. Rośliny na zielonych dachach absorbują dwutlenek węgla (CO2) i inne zanieczyszczenia powietrza, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w mieście. Ponadto zielone dachy pomagają w łagodzeniu efektu miejskiej wyspy ciepła poprzez absorpcję i odbicie promieniowania słonecznego, co z kolei przyczynia się do obniżenia temperatury w obrębie miejskich obszarów. Zielone dachy zwiększają retencję wody. Substrat na zielonych dachach absorbuje wodę deszczową, ograniczając ilość opadów, które trafiają do kanalizacji miejskiej. To pomaga również w redukcji ryzyka powodzi miejskich. Kolejną funkcją jest naturalna izolacja termiczna, która redukuje straty ciepła z budynków w okresie zimowym oraz ogranicza nagrzewanie się budynków w okresie letnim. Dodatkowo izolacja termiczna oferowana przez zielone dachy może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, co z kolei wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Niewątpliwie dodatkową zaletą zielonych dachów jest estetyka i ogólna poprawa przestrzeni publicznej. Przyczyniają się powiem do poprawy estetyki miejskich krajobrazów. Mogą również być wykorzystywane jako przestrzenie rekreacyjne, ogrody na dachach czy miejsca spotkań dla mieszkańców. Ponadto rośliny na zielonych dachach stanowią siedlisko dla różnorodności biologicznej, w tym dla owadów, ptaków i innych małych organizmów, wspierając lokalną bioróżnorodność w środowisku miejskim. Wprowadzenie zielonych dachów to element zrównoważonego rozwoju miejskiego, wspierającego harmonijną współpracę z otaczającym środowiskiem. Zielone dachy stanowią zatem ważny element planowania urbanistycznego, przyczyniając się do stworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska miejskich obszarów. Ich różnorodne korzyści sprawiają, że są one coraz bardziej popularne w projektach budowlanych na całym świecie.

Katarzyna Szyszko