Zmarł Ksiądz Biskup Adam Lepa

Zmarł Ksiądz Biskup Adam Lepa

27 kwietnia w Łodzi zmarł Ksiądz Biskup Adam Lepa, medioznawca, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej w latach 1987-2014. Od początku istnienia naszej Uczelni współorganizował z nami styczniowe sympozja z cyklu „Oblicza…”, które odbywają się co roku w murach AKSiM. Ksiądz Biskup jako wybitny medioznawca od 2002 do 2018 roku zawsze podczas sympozjum głosił jedną z prelekcji. Wspólnie z Księdzem Biskupem Adamem podejmowaliśmy zagadnienia naukowe dotyczące m.in. oblicz propagandy, wolności słowa, prawdy, patriotyzmu, polityki, słowa, zakłamania, autorytetu, tolerancji czy mediów w Polsce.

O roli mediów

Biskup Adam Lepa zawsze analizował rynek mediów w Polsce i odważnie nazywał rzeczy po imieniu. „W mediosferze polskiej następują zmiany niewielkiej wagi. Bo trudno nazwać istotnymi te zmiany, które polegają na unowocześnianiu techniki przekazu. Sprawą najwyższej rangi dla państwa i narodu jest trwające nadal zachwianie równowagi w polskich mediach, spowodowane faktem, że 90 procent mediów jest w rękach środowisk liberalnych i lewicowych. Nadal więc daje znać o sobie korupcyjny wręcz sposób podziału koncernu medialnego będącego wyłączną własnością partii rządzącej w PRL” – mówił w wywiadzie dla Naszego Dziennika w 2015 roku „Upadek czytelnictwa czy tryumf oglądactwa?”. W tak ważnym dla nas temacie edukacji medialnej mówił: „Informacja jest często skażona i staje się nośnikiem technik manipulatorskich. Ostatnio z rezerwą odnoszą się światli ludzie do idei społeczeństwa informacji, poddając w wątpliwość rzetelność przekazu i jego prawdziwość. Dlatego coraz częściej mówi się o społeczeństwie komunikacji, które ze swej natury prowadzi do pogłębienia relacji międzyludzkich i do wzajemnego ubogacania się. Dominują media komercyjne, w których rozstrzygają wartości rynkowe kosztem takich tematów jak edukacja i duchowe formowanie człowieka”.

O autorytetach

Przed konferencją nt. oblicz autorytetu w 2011 roku mówił: „Mamy obecnie rosnący kryzys i deficyt autorytetu, ale dostrzegamy też takie zjawiska jak handel autorytetami. W polityce autorytet staje się wręcz kartą przetargową i zapewnia nowym nabywcom mocne alibi. Często zamiast autorytetów mamy dziś kukiełki tańczące w wielkim teatrze życia publicznego. Wtedy słowo „autorytet” nadawałoby się raczej na pseudonim. Media zaś, będące największą fabryką autorytetów dokonują swoistego namaszczenia człowieka, którego kandydaturę wystawiają na miarę własnej poprawności politycznej. Wobec tych zjawisk nie wolno przechodzić obojętnie”.

Biogram

Bp Adam Lepa, ur. 17 marca 1939 w Łodzi. Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, biskup tytularny Regiany (Afryka).
Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy „Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców”, napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Kunowskiego.
Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1978-1981 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli pełnił w latach 1978-1982. Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej (Archidiecezjalnej, Metropolitalnej) był z krótką przerwą w latach 1978-2012. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986. Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987 r. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987.

4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, prymas Polski, współkonsekratorami zaś Józef Rozwadowski, biskup senior łódzki, Władysław Ziółek biskup diecezji łódzkiej, oraz dwaj biskupi pomocniczy: Jan Wawrzyniec Kulik i Bohdan Bejze. Jego biskupim zawołaniem są słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości).

W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999.

W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel „Łódzkich Studiów Teologicznych” i pierwszy ich redaktor naczelny (w latach 1991-1993).
Autor 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

Od 1994 r prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w latach 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełnił funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: przewodniczącego Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członka Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był ponadto wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Był honorowym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Otrzymał liczne nagrody: „Sursum Corda”, Nagrodę im. Jana Pawła II, Medal o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medal „Pro Memoria”, Nagrodę im. Juliana Kulentego, Honorowe Członkostwo Zakonu Bonifratrów, Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobroń.